นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
2.  TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,429,488 9.96
4.  STATE STREET EUROPE LIMITED 13,304,305 2.53
5.  สำนักงานประกันสังคม 12,529,500 2.38
6.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,476,800 1.99
7.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 9,160,979 1.74
8.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,749,100 1.09
9.  นายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 3,870,000 0.74
10.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 3,582,239 0.68