นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
2. TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,345,831 6.71
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 23,410,500 4.45
5. สำนักงานประกันสังคม 22,303,900 4.24
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 9,788,004 1.86
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 6,033,765 1.15
8. นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 4,771,200 0.91
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 3,488,000 0.66
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3,384,250 0.64
11. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3,384,250 0.64