นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
2. TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,694,718 6.40%
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 29,155,300 5.54%
5. สำนักงานประกันสังคม 22,682,900 4.31%
6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 6,800,295 1.29%
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 6,203,700 1.18%
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 5,862,588 1.11%
9. นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 3,756,000 0.71%
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 3,632,600 0.69%