นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
2. TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 29,629,500 5.63%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,331,689 5.00%
5. สำนักงานประกันสังคม 22,816,900 4.33%
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 10,522,682 2.00%
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 6,118,400 1.16%
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 4,992,772 0.95%
9. นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 4,050,000 0.77%
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 3,412,800 0.65%