นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
2. TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,634,725 7.15
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 27,717,900 5.26
5. สำนักงานประกันสังคม 23,095,140 4.39
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 9,215,642 1.75
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 7,509,124 1.43
8. นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 4,853,200 0.92
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 3,632,600 0.69
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 3,136,300 0.60