นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) 2560 2561 2562 2563 2564
กำไรต่อหุ้น 22.45 40.03 24.81 16.59 7.80
มูลค่าตามบัญชี 163.81 190.40 198.48 194.21 215.48
เงินปันผล 7.00 9.50 6.50 6.50 6.50
อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562 2563 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.26 1.51 2.87 2.14 1.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.71 0.44 0.49 0.81 0.48
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.94 25.10 24.24 24.78 23.24
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 31.05 36.19 27.52 21.39 9.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 14.05 22.60 12.76 8.45 3.81
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.95 10.36 6.29 4.13 1.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.31 1.05 0.98 1.09 1.12