นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.87 1.17 1.31 1.39 1.31 1.05
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.71 1.01 1.13 1.24 1.13 0.66
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 7,096 7,786 7,166 8,467 9,261 20,732
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 6,914 7,253 3,834 8,322 13,046 20,825
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 13.48 15.06 13.61 16.08 17.59 39.38
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 13.13 13.78 7.28 15.81 24.78 39.56
อัตราเงินสดจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท) 10.55 11.37 11.97 17.40 20.93 21.38
อัตรามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 131.57 139.16 146.72 155.70 163.81 190.40
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 10.36% 10.27% 5.09% 10.45% 15.51% 22.34%
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 6.00 6.25 6.25 6.50 3.50 9.50
ราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น - กระดานไทย (เท่า) 9.33 12.16 20.81 12.59 8.72 6.27
ราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น - กระดานต่างประเทศ (เท่า) 11.88 10.02 18.95 11.67 7.44 6.07