นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) 2559 2560 2561 2562 2563
กำไรต่อหุ้น 15.81 22.45 40.03 24.81 16.59
มูลค่าตามบัญชี 155.70 163.81 190.40 198.48 194.21
เงินปันผล 6.50 7.00 9.50 6.50 6.50*
อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.49 2.26 1.51 2.87 2.14
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.62 0.71 0.44 0.49 0.81
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.90 28.94 25.10 24.24 24.78
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 27.06 31.05 36.19 27.52 21.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.45 14.05 22.60 12.76 8.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.41 5.95 10.36 6.29 4.13
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.39 1.31 1.05 0.98 1.09

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล