แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1

 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ขนาดไฟล์ : 12.65 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ขนาดไฟล์ : 15.98 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 ขนาดไฟล์ : 18.16 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ขนาดไฟล์ : 20.29 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 ขนาดไฟล์ : 19.83 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 ขนาดไฟล์ : 22.00 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 ขนาดไฟล์ : 14.60 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555 ขนาดไฟล์ : 2.45 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554 ขนาดไฟล์ : 4.87 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2553 ขนาดไฟล์ : 5.09 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2552 ขนาดไฟล์ : 2.87 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2551 ขนาดไฟล์ : 4.78 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2550 ขนาดไฟล์ : 5.47 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2549 ขนาดไฟล์ : 2.62 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2548 ขนาดไฟล์ : 2.31 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2547 ขนาดไฟล์ : 3.36 MB
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2546 ขนาดไฟล์ : 2.11 MB