กำหนดการ Shareholder Site Visit

กำหนดการ
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงไฟฟ้าขนอม”
ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2562 และ 4 กรกฎาคม 2562

เวลา กิจกรรม
05.00 - 05.30 น. คณะผู้ถือหุ้นเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมลงทะเบียน
และ Check In สายการบิน Air Asia Flight No. FD3188
06.50 - 08.05 น. เครื่องออกจากสนามบินดอนเมืองสู่นครศรีธรรมราช
08.30 - 10.30 น. เดินทางไปโรงไฟฟ้าขนอม
10.30 - 11.30 น. ฟังบรรยายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนอม และ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
11.45 - 12.45 น รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.45 น. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม และ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
16.00 - 18.00 น. เดินทางกลับสนามบิน
18.00 - 18.30 น. Check In สายการบิน Air Asia Flight No. FD3183 ที่สนามบินนครศรีธรรมราช
20.05 - 21.20 น. เครื่องออกจากสนามบินนครศรีธรรมราชสู่สนามบินดอนเมือง

* เอ็กโก กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และ/หรือ รายการตามความเหมาะสม