นักลงทุนสัมพันธ์

กำหนดการ
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงไฟฟ้าคลองหลวง”
จังหวัดปทุมธานี
21 - 22 ตุลาคม 2563

เวลา กิจกรรม
07.00 – 08.30 น. ผู้ถือหุ้นเดินทางถึงอาคารเอ็กโก พร้อมลงทะเบียน (บริการอาหารว่างที่อาคาร)
08.30 – 09.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปโรงไฟฟ้าคลองหลวง
09.15 – 11.00 น. คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าคลองหลวง
11.00 – 11.30 น. ออกเดินทางไปยังร้านอาหาร
11.30 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.30 น. ออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
13.30 – 15.30 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
15.30 – 16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะจุดส่ง 2 จุด
1. ป้ายรถเมล์โรงเรียนหอวัง ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต
2. สถานี BTS หมอชิต
18.00 น. กลับถึงอาคารเอ็กโก ( โดยประมาณ )

* เอ็กโก กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และ/หรือ รายการตามความเหมาะสม