นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
2.  TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,417,905 9.96
4.  สำนักงานประกันสังคม 12,182,800 2.31
5.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,678,100 2.03
6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 10,481,517 1.99
7.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 8,374,152 1.59
8.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,749,100 1.09
9.  นายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 4,162,300 0.79
10.  กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,555,100 0.68
11.  AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 3,531,100 0.67
12.  บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,207,100 0.61
13.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,950,500 0.56
14.  กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta 2,712,000 0.52