นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

EGCO

354.00
-2.00 / -0.56%
22/11/2562 17:00

EGCO-F

240.00
- / -%
22/11/2562 16:36

ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,417,905 9.96
สำนักงานประกันสังคม 12,182,800 2.31
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,678,100 2.03
ดูเพิ่มเติม
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ปี 2561
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 0.66
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 20,732
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 20,825
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 39.38
ดูเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561 ขนาดไฟล์ : 15.21 MB

ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์

รายงานประจำปีย้อนหลัง

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

ปฎิทินนักลงทุน

 • 4

  4 กรกฎาคม 2562

  โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม
 • 27

  27 มิถุนายน 2562

  โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม
 • 22

  22 พฤษาคม 2562

  โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2562
 • 18

  18 เมษายน 2562

  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ดูเพิ่มเติม