นักลงทุนสัมพันธ์

ถามตอบ

1. กลยุทธ์ทางธุรกิจ

เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

เอ็กโกแสวงหาลู่ทางในการศึกษาและพัฒนาโครงการทั้งไอพีพีและเอสพีพี ให้มีได้ต้นทุนต่ำ ภายใต้หลักเกณฑ์นการลงทุนของบริษัทโดยมุ่นเน้นโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • แสวงหาลู่ทางในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ อาทิเช่น เช่น ลาว, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น
 • ศึกษาพัฒนาโครงการ หรือการเข้าซื้อโครงการไอพีพี และ เอสพีพี ต่างๆ รวมถึงโครงการที่มีอยู่แล้ว
 • พัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่เป็น renewable energy เช่น พลังงานลม หรือโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
 • เอ็กโก ยังคงมีแผนในการเจรจาขอขยายการรับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะหมดอายุ ในปี 2557 (2014) และปี 2559 (2016) ตามลำดับ

4. เงินปันผล

เอ็กโกมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท ปัจจุบันเอ็กโกได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญโดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ เอ็กโกมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท ปัจจุบันเอ็กโกได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญโดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทลงมติแล้วแต่กรณี โดยปกติเอ็กโกจะพยายามจ่ายเงินปันผลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและจ่ายผลประกอบการครึ่งปีหลัง ประมาณเดือนกันยายนและพฤษภาคมตามลำดับ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล หรือมีเงินปันผลค้างจ่าย กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ตามที่อยู่ดังนี้

การติดต่อด้วยตนเอง เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ไปรษณีย์ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
SET Contact Center 02-009-9999

เพื่อสอบถามว่ามีเอกสารตีคืนไปยัง TSD หรือไม่ หากมีเอกสารตีคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจได้ แต่หากไม่มีเอกสารตีคืน ให้ขอรายละเอียดเลขที่เช็ค จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงินปันผล ที่สูญหาย และนำรายละเอียด ดังกล่าวนั้นไปแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความมาติดต่อที่ TSD เพื่อขอออกเช็คเงินปันผล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • แบบคำขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย
 • บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี หรือ
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ TSD Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9999

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับเอกสารสิทธิต่าง ๆ ที่ TSD ได้จัดส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ถึงมือผู้รับปลายทาง และมีการตีคืนกลับมายัง TSD ได้โดยนำเอกสารแสดงตัว มายื่นเพื่อติดต่อขอรับได้ในวันและเวลาทำการ หรือสามารถทำจดหมายพร้อมเอกสารประกอบแสดงตัวแจ้งให้ TSD จัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับทางไปรษณีย์

 • นำเช็คเงินปันผลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนติดต่อขอแก้ไขกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลการดำเนินการได้ที่ TSD Call Center 02-009-9999

ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล / ดอกเบี้ย โดยยื่นหลักฐานเอกสารดังนี้

 • หนังสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล / ดอกเบี้ย
 • เช็คเงินปันผล / ดอกเบี้ยฉบับเดิม
 • คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีสั่งจ่ายผู้จัดการมรดก)
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลการดำเนินการได้ที่ TSD Call Center 02-009-9999

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำขอนำเงินปันผล/ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด และส่งไปยัง TSD และในกรณีที่ถือหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ก็สามารถส่งผ่านโบรกเกอร์ที่ใช้บริการอยู่ได้อีกทางหนึ่ง โดย นายทะเบียนหลักทรัพย์จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล/ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้แจ้งความจำนงที่จะจ่ายเงินปันผล/ ดอกเบี้ยด้วยการนำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับผู้ถือหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์

5. การลงทะเบียนและใบหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์ คือ การจดทะเบียนมอบหลักทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่ให้แก่ผู้อื่น โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ผู้โอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผู้โอน
 • ผู้รับโอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผู้รับโอน
 • ผู้รับโอนหลักทรัพย์ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ พร้อมแนบใบหลักทรัพย์ที่มีการสลักหลัง ลงนามทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และแนบเอกสารแสดงตนทั้งของผู้โอนและผู้รับโอนมาดำเนินการที่ TSD เพื่อให้การโอนนั้นสมบูรณ์
 • TSD จะตรวจสอบและยืนยันการโอน และส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนต่อไป

ในกรณีที่มีการรับรองรายการโอนหลักทรัพย์ TSD จะประทับตรานายทะเบียน รับรองรายการโอนไว้ด้านหลังใบหลักทรัพย์ และส่งใบหลักทรัพย์นั้นกลับไปยังผู้รับโอนภายในวันที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรัพย์ แต่หากขอให้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับโอน ผู้รับโอนจะได้รับใบหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรัพย์ โดยในการติดต่อขอรับใบหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถติดต่อโดยตรง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยนำใบรับ (Slip) ซึ่งออกให้โดย TSD มายื่นขอรับในวันและเวลาทำการ หรือสามารถแจ้งให้ TSD จัดส่งใบหลักทรัพย์ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้

ใบหุ้นเป็นเอกสารสำคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรเก็บรักษาอย่างดี ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายให้นำเรื่องดังกล่าวนั้นไปแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความไปติดต่อ TSD เพื่อขอใบหุ้นฉบับใหม่พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • แบบคำขอออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย
 • บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี หรือ
 • ติดต่อสอบถามเพื่อดำเนินการได้ที่ TSD Call Center 02-009-9999

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามที่ TSD กำหนดที่ TSD ในวันและเวลาทำการ หรือจัดส่งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบดังกล่าวให้ TSD ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล จะต้องแนบใบหุ้นฉบับจริงมาพร้อมกับแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ด้วย สำหรับที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งกับ TSD ควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน มีบุคคลที่อยู่บ้านเพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เป็นตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อ TSD ได้รับแบบคำขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับ TSD โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

 • ฝากเข้าบัญชีสมาชิกที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีอยู่ โดยติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทสมาชิกนั้น ๆ
 • ฝากเข้าบัญชี Issuer Account (กรณีไม่มีบัญชีกับบริษัทสมาชิก) ติดต่อได้ที่เคาร์เตอร์เซอร์วิส ของ TSD หรือ
 • สอบถามข้อมูลเพื่อดำเนินการที่ TSD Call Center โทร. 02-009-9999

6. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ โดยปกติเอ็กโกจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พบกับกรรมการและผู้บริหารของเอ็กโก

เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท เอ็กโกจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของเอ็กโก www.egco.com โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของเอ็กโก ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ โดยปกติเอ็กโกจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนพร้อมนำหลักฐานมาแสดงตามที่กำหนดไว้

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะต้องออกเสียงด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด จะแบ่งแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมกันในวาระเดียวกันไม่ได้ ทั้งนี้ เอ็กโกจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติได้ถูกต้องและสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่ประสงค์

ผู้ถือหุ้นสามารถจะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมประจำปีล่วงหน้า ผ่านระบบ IVR ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึง 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ติดต่อ TSD Call Center โทร. 02-009-9999
 2. เลือกประเภทบริการ (บริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR กด 7)
 3. กดรหัส 14 หลัก (4 หลักแรก คือ 0465 / 10 หลักถัดไป คือเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏบนแบบฟอร์มลงทะเบียน)
 4. ยืนยันเลขรหัส
 5. ระบบแจ้งผลการดำเนินการ

ทั้งนี้ การแจ้งความต้องการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จะทำให้เอ็กโกสามารถจัดสถานที่และเตรียมการสำหรับการรับรองผู้เข้าประชุมได้ถูกต้อง

7. การได้รับข่าวสารจากบริษัท

เอ็กโกประกาศวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ซึ่งเอ็กโกจะนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่บนเว็บไซต์ประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

ท่านสามารถขอรับจดหมายข่าว (Newsletter) โดยแสดงความจำนงค์ได้ที่ e-mail: ir@egco.com ทั้งนี้ เมื่อมีจดหมายข่าวฉบับใหม่ออกทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งให้ท่านทราบทางอี-เมล์

เอ็กโกได้จัดทำจดหมายข่าวเป็นรายไตรมาส หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับจดหมายข่าวซึ่งกรุณาติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ 02-998-5150-3 หรือทาง e-mail: ir@egco.com เพื่อขอรับเอกสาร ซึ่งโดยปกติผู้ถือหุ้นจะได้รับจดหมายข่าวเป็นประจำ หากไม่ได้รับทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นควรดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ของท่านกับ TSD

เอ็กโกได้จัดให้มีแบบรายการเพื่อขอรับเอกสารที่สำคัญ เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการเป็นเอกสารแนบในรายงานประจำปี ผู้ถือหุ้นจึงสามารถกรอกแบบรายการดังกล่าวและส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อขอรับข้อมูลได้ นอกจากนั้น ยังสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

เอ็กโกเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการเป็นประจำในวันประชุมผู้ถือหุ้นและทางเว็บไซต์ www.egco.com ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่เว็บไซต์ของบริษัท www.egco.com ตามวันที่กำหนดพร้อมโทรศัพท์แจ้งผลกับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมโครงการ