นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

EGCO

189.00
- / -%
11/08/2565 16:38

EGCO-F

170.00
- / -%
11/08/2565 16:38

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,452,642 7.87
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 24,886,100 4.73
สำนักงานประกันสังคม 22,361,900 4.25
ดูเพิ่มเติม
อัตราส่วนทางการเงิน 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.48
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.24
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 9.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 3.81
ดูเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2564 ขนาดไฟล์ : 22.73 MB

ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์

รายงานประจำปีย้อนหลัง

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

ปฎิทินนักลงทุน

 • 11

  11 พฤษภาคม 2565

  ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2565 (Tentative)
 • 3

  3 มีนาคม 2565

  โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2565 (Online Conference)
 • 28

  28 กุมภาพันธ์ 2565

  ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (Tentative)
ดูเพิ่มเติม