บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

EGCO
12/07/2567 16:39
106.50THB
+1.00(0.95% )
EGCO-F
12/07/2567 16:15
100.50THB
-(-%)

การจ่ายเงินปันผล

ดูทั้งหมด

การลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป

ดูทั้งหมด

เอ็กโก กรุ๊ป ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนั้น รายได้หลักจะมาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป โดยมุ่งเน้นการลงทุนหลักในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจไฟฟ้า

มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,023 เมกะวัตต์*
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจด้านพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน ธุรกิจเหมืองถ่านหิน และธุรกิจท่อส่งน้ำมัน

การจัดอันดับเครดิต

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

อัตรากำไรขั้นต้น

(%)

อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ

(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

ปฎิทินนักลงทุน

ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด