บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

EGCO
28/09/2565 16:35
168.50THB
-1.00(-0.59% )
EGCO-F
28/09/2565 16:35
179.50THB
-(-%)

การจ่ายเงินปันผล

ดูทั้งหมด

การลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป

ดูทั้งหมด

เอ็กโก กรุ๊ป ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนั้น รายได้หลักจะมาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป โดยมุ่งเน้นการลงทุนหลักในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจไฟฟ้า

มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,959 เมกะวัตต์*

ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจด้านพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน ธุรกิจเหมืองถ่านหิน และธุรกิจท่อส่งน้ำมัน

การจัดอันดับเครดิต

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

อัตรากำไรขั้นต้น

(%)

อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ

(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

ปฎิทินนักลงทุน

ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด