นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

EGCO

180.00
-1.50 / -0.83%
09/03/2564 15:24

EGCO-F

245.00
- / -%
09/03/2564 14:55

ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,148,633 8.96
สำนักงานประกันสังคม 17,703,300 3.36
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 12,037,800 2.29
ดูเพิ่มเติม
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ปี 2562
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 0.75
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 9,992
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 12,797
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 18.98
ดูเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562 ขนาดไฟล์ : 15.79 MB

ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์

รายงานประจำปีย้อนหลัง

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม